1726 års tillägg till 1698 års medicinaltaxa

1698 fastställdes och trycktes den första svenska medicinaltaxan, och 1726 distribuerades dess första uppdatering. Collegium medicum hade visserligen redan tidigare beslutat revidera taxan åtminstone årligen, men detta åtagande hade möjligen som en följd av det långvariga krigstillståndet aldrig fullgjorts. När uppdateringen verkställdes skedde det genom att varje landshövding erhöll ett handskrivet exemplar, som apotekarna i länet skulle kunna få del av som avskrifter från landskansliet; den trycktes aldrig. P.g.a. detta distributionssätt blev taxeändringen inte helt effektiv, och redan 1731 anbefalldes Collegium medicum att åter se över prissättningen, en revision som inte skulle komma att fullföljas förrän med 1741 års medicinaltaxa.

Dessa skrivelser bestod av tre delar: ett missivbrev till landshövdingen, en förteckning över de simplicia och composita som fanns upptagna i 1698 års taxa, men som nu fick ändrade priser, samt en förteckning över nytillkomna varor, vilka alltså i och med detta introducerades i den officiella, svenska läkemedelsarsenalen.

Föreliggande programpaket avser att hjälpligt återge den skrivelse, som gick till Landshövdingen i Södermanland, och som idag bevaras av Arkivcentrum i Uppsala.
Kvaliteten har avsiktligts hållits på en tämligen låg, men förhoppningsvis tillräcklig nivå. De enskilda sidorna presenteras som .TIF-filer, och kan således (via ett högerklick) sparas för vidare bearbetning.

Materialet återges med Arkivcentrums i Uppsala uttryckliga medgivande.
Det förbereds f.n. för publicering av en renskriven och fullständigare kommenterad version i Farmacihistoriska Sällskapets tidskrift "Unicornis".

Som alltid arbetar jag uteslutande med återanvända elektroner.

Saltsjöbaden 2010-02-02
Bo Ohlson.

Läsprogrammet använder Java-skript, som - beroende på webbläsarens säkerhetsinställningar - kan komma att blockeras. Om en varningstext av typen "För att skydda datorn ... förhindrar att webbsidan kör skript eller ActiveX-kontroller" visas: klicka på den, dubbelklicka på raden "Tillåt innehåll som har blockerats..." och svara "Ja" på nästa fråga, varefter programmet startar.

Till läsprogrammet