Medicinaltaxan 1739

   Detta programpaket utgör en enkel, elektronisk kopia av det exemplar av "Catalogus et Valor Medicamentorum in Officinis Pharmaceuticis Regni Sveciæ Prostantium. Taxa, Hwarefter alla Medicamenter och Wahror på Apotheken i Sweriges Rijke befindtelige böra försäljas, faststäld wid Riks-Dagen Åhr 1739. Och Tryckt i Stockholm af Kongl. Antiquitets Archivi Boktryckaren Johan Laur. Horrn, Åhr 1741", sambunden med två andra samtida författningar, som enligt sin pärminsidas exlibris och etikett (bl.a.) ägts av apotekarna Gustaf Hakon Jakob Dahl (1877-01-03 - 1942--11-22) och Karl Axel Hjalmar Kockum (1869-02-10 - 1958-10-14), vilken senare tillsammans med sin hustru donerade det till Apotekarsocietetens bibliotek 1958.

   Både Dahl och Kockum var på sin tid välkända samlare och kännare av farmacihistorisk litteratur, vilket också speglades i deras författarskap - av Dahl bl.a. en farmakopébibliografi 1925 och en presentation 1942 av 1635 års förslag till "Apothekare-Ordningh", av Kockum uppsatser om "Medicinalia från Carl Wilhelm Scheeles apotek", "Sanitetsväsendet i tolfte Karls armé", "De första läkarna vid Gustaf Wasas hov" (1943) - senare utvidgad till den stora "Läkare och apotekare vid Gustav Vasas ooch hans söners hov" (1949) - m.m.
   1911 hade Kockum kallats till ledamot av den kommitté, som fått i uppdrag att ordna den farmacevtiska avdelningen i Nordiska museet (vilket bl.a. resulterade i "Nordiska museets vägledning för den farmacevtiska avdelningen därstädes" 1916), och han kom sedermera att delta vid inrättandet av museiapoteket Kronan på friluftsmuseet Skansen i Stockholm, för vilket han tilldelades Hazelius-medaljen 1934.
   Av deras samlingar förtjänar i synnerhet Dahls kollektion av Scheele-litteratur att nämnas. Gunnar Afzelius skriver i "Sveriges Apotekarhistoria från konung Gustaf I:s till närvarande tid" att den "torde vara en av de förnämsta och fullständigaste i enskild ägo" och att den "förvärvades efter hans frånfälle av Apotekarsocieteten för en summa av 5000 kronor, som täckts genom insamling bland kårmedlemmarna".

   Föreliggande elektroniska objekt skapades genom att alla originalets sidor fotostatkopierades, varefter kopiorna skannades och de så skapade GIF-filernas bildbredd normaliserades till 1000 bildpunkter. Då förfarandet alstrar ett visst brus har flertalet filer för bättre läsbarhets skull "putsats" i efterhand, varvid även förekommande spår av de tidigare ägarnas blyertsanteckningar avlägsnats. Originaltrycket torde dock återges helt intakt.

Vid arbetet med detta programpaket har uteslutande återanvända elektroner nyttjats.

Saltsjöbaden 2005-09-15
Bo Ohlson.

Läsprogrammet använder Java-skript, som - beroende på webbläsarens säkerhetsinställningar - kan komma att blockeras. Om en varningstext av typen "För att skydda datorn ... förhindrar att webbsidan kör skript eller ActiveX-kontroller" visas: klicka på den, dubbelklicka på raden "Tillåt innehåll som har blockerats..." och svara "Ja" på nästa fråga, varefter programmet startar.

Till läsprogrammet