PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Svenska startsidan ─mnesmenyn "Artiklar" Kronessens

Kronessens - läkemedelsreklam omkr. 1800

   Från slutet av 1700-talet och ända in på 1900-talet betraktades Wunder-Cron-Essence av en bred allmänhet som ett universalläkemedel. Kompositionen överensstämmer i stort sett med Hjärnes beska elixir, Elixir amarum Hjaernei, uppfunnet av läkaren och naturforskaren Urban Hjärne (1641-1724). Han hade under sin livstid hållit dess sammansättning hemlig, men testamenterade den till sina barn. Sönerna Christian Henrik och Ulric Leonhard, som visserligen hade studerat medicin, men aldrig avlagt några examina, utnyttjade sitt arv för egen vinning. Sålunda reste Christian Henrik omkring i landet och marknadsförde preparatet, och det faktum, att han varnades av Collegium medicum för att han själv tillverkade det bidrog bara till att öka dess ryktbarhet. Bl. a. togs det upp i flera tyska farmakopéer i slutet av 1700-talet under namn som Elixir ad longam vitam.

   En tysk, Paul Claas Menadie, verksam i Altona, hade 1796 förlänats kejserligt privilegium på tillverkningen av ett dylikt elixir, som salufördes i flaskor med den ingjutna texten Die Keisserliche priviligierte Altonatische W. Kron Essents.

   Flaskorna brukade åtföljas av ett reklamblad, och det är första sidan av ett sådant som återges nedan. Bladet räknar upp ca 40 sjukdomar, som man skulle bli helt befriad från genom en så enkel medicinering som 40-50 droppar 3 gånger i veckan.

Reklambladet för Kronessens ser ut så här:

Reklamblad för Wunder-Cron-Essence

Texten lyder:

"Femtyonde Upplagan
af beskrifningen öfwer den rätta äkta
(på Tyska kallade)

Wunder = Cron = Essence,

hwarföre och huru den bör brukas.

     Man anser som öfwerflödigt, för benägne läsaren widare uprepa upfinnaren til detta Medicament och de ganska store Curer dermed gjorde äro: Sedan det hos Publicum redan wunnit såmycken Credit och merckelig afgång, atnu däraf en förnyad uplage har Kunnat göras. Denne essence botar på ett ganska lätt och hastigt sätt, äfwen när all annan Medicin blifwit förgäfwes brukad, 2, 3 och 4de dags fråssan, alla hetsiga Febrar, plöresie, röd- och vitsot, swulna ben, hjärtklappning, orolighet, Kallbrand, Brytningar, blodstörtning, gammel hosta, Förkylning i underlifwet, mjältsjuka, Sten, Gikt, och Podagriska plågor, allslags förlamning, härrörande afslag, eller swindel, allahande utslag, hwita flussen, och förhollen Månadstid, Colique, Moder- och Gulsjukan. Den uppwäcker en förträffelig appetit; och hwilken som brukar den ibland, är i sin lifstid säker för Röta, bölder, slag och trånsjuka. Den stillar snart all Hufwed, och led-wärk, om den och skulle härröra af förhasning eller forsträckning, emot står förgifft. elack luft och sjelfwa Pesten. ut drifwer all orenlighet utur kroppen, renar på ett förundranswärt sätt innom kort förstockat blod och skorbyugg, utan underlåtning, hwar wid ingen Decoct eller Bruns cur kan komma i jemförelse. Den Hiälper ock tilförläteligen emot alle Veneriske sjukdomar, fast än de ock woro stegne til den högsta grad.

     Dosis härtill är wid blodreningen utsatt. men på det man snarare må komma till ända målet, så kunna flere droppar förordnas. Hos barn fördrifwa de skrikningar, allehande slags maskar, och kan eljest i alla tillstötande sjukdommar såsom den besta Guld Tinctur brukas. Hwarjämte lämnas hwarjom och enom den försäkran, att den, som hafwer detta Medicament beständigt til hands, har ey widare någon annan Medicin af nöden, utan kan härmed hjälpa för alla i hans hus uppkommande sjukedommar, såsom ärfarenheten lärer en och hwar öfwertyga. För öfrigt är såsom något besynnerligt här wid till att märka, det Naturen icke kan wänja sig wid detta Läkemedel, utan att det beständigt häfwer det närvarande onda, fast än det ock skulle brukas alla dagar, hwar emot annan Medicin, såsom bekant är, icke wil slå an hos Patienter, då de en tid brukar den samma."

Litteratur:
Fil.dr.h.c., apotekare Gunnar Göthberg: Svensk Farmacevtisk Tidskrift 1964, s.999.

Till ämnesmenyn Till ämnesmenyn           Till startsidan. Till startsidan

Copyright © 1999-2011: Per Boström, Bo Ohlson. Ansvarig för denna sidas innehåll: Leg. apotekare Bo Ohlson, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.
Skapad 12 mars 2000. Senast uppdaterad: 20 april 2011.