PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Ämnesmenyn "Bibliografi" Redigeringsprinciper

Svensk farmacihistorisk bibliografi

Bakgrund, urvals- och redigeringsprinciper.

Bakgrund: Vid ett seminarium 2000-04-27 i Farmacihistoriska Sällskapet rörande farmacihistorisk forskning i Sverige pekade farm. dr h.c. Rune Lönngren på behovet av en aktuell bibliografi som forskningsinstrument för ämnet. Då vi hade denna webbplats till förfogande lade vi som testobjekt omgående ut en förteckning över innehållet i våra privata bokhyllor. Försöket föll väl ut, vi etablerade kontakt med en yrkesbibliotekarie, och har därefter gradvis utvidgat förteckningen.

Vid (den subjektiva!) bedömningen av vad som kan / bör inkluderas i materialet har vi utgått från följande, hemgjorda definition av begreppet "farmaci":
"Den tvärvetenskapliga läran om resp. utövandet av
urval, utveckling, egenskaper, framställning, handel, hantering, användning och verkningar (allt i vida bemärkelser)
av, hos
resp. med medikamenter".

Urval: Vi fann initialt (2000-12-05) fem äldre bibliografier med ambition att täcka svensk farmaci m.e.m. fullständigt:

Eftersom allting med tiden får en aura av historia inkluderade vi dessa fem verk i helhet i vår bibliografi.

Av övriga källor må särskilt framhållas

Till detta kommer givetvis det egna bläddrandet och läsandet.

Vi har inkluderat skrivet/tryckt material av

2001 började även elektroniska dokument inom bibliografins ämnessfär göras tillgängliga via Internet. I de fall vi har kunnat verifiera länkarnas funktion har vi inkluderat dem i bibliografiposterna, med uppgift om datum då resp. länk kontrollerades. Vi kan f.n. inte åta oss kontinuerlig bevakning av länkarnas aktualitet.

Redigeringsprinciper: Då denna datasammanställning främst är avsedd som ett hjälpverktyg för farmacihistoriskt intresserade har vi inte utformat den efter strikt biblioteksvetenskapliga principer, t.ex. sådana de rekommenderas i KB:s "Riktlinjer för katalogisering av äldre tryckproduktion" (pdf; extern), även om vi försöker hålla en relativt hög ambitionsnivå. Vi är medvetna om att vi därigenom riskerar att utsätta oss för samma typ av kritik från biblioteksprofessionen som drabbade en likartad, schweizisk publikation, nämligen att den var otillfredsställande amatörmässig, men ändå av sådan kvalitet, att den troligen hindrade ett professionellt närmande till ämnet för överskådlig framtid.
F.n. är vårt material så strikt kronologiskt ordnat som verkens datering medger. Inom varje lika tidsangivelse placeras offentliga dokument först, därefter råder alfabetisk ordning av (första) författarens efternamn. Verk, som utgivits under flera år redovisas under året för utgivningens början. Den enskilda posten är uppställd så:

Tolkningen av tryckorternas latinska namn följer "Cathedral Libraries Catalogue" från University of Kent at Canterbury, hämtad 2000-05-29 från http://www.ukc.ac.uk/secl/cathlibs/towns/towns-in.htm (extern), från våren 2002 kompletterad med CERL:s (Consortium of European Research Libraries) tryckortsdatabas (extern) och från försommaren 2005 med "Latin Place Names" (www.lib.byu.edu/~catalog/people/rlm/latin/names.htm (extern), sammanställda av the Bibliographic Standards Committee inom the Rare Books and Manuscripts Section av the Association of College and Research Libraries.

Materialet utgörs tills vidare av en serie enkla textfiler, kompletterade av tematiska filer, som omfattar delmängder av huvudseriens innehåll.
Från tid till annan har vi mottagit önskemål om överföring till ett mer lättsökt databasformat; för detta saknar vi såvä ekonomiska som kompetensmässiga resurser. Vi välkomnar och är villiga att stödja varje insats i den riktningen.

En sådan transformation kan underlättas av att varje post (html-rad) i källkoden konsekvent är uppbyggd enl. föjande mönster, vilket kan underlätta separationen till databasfält:
- Varje post inleds med en LI-tag.
- Titeln omges av STRONG- och /STRONG-tagar.
- Uppgifterna om upplagor, sidantal m.m. omges av ovannämnda /STRONG-tag och strängen ", av:".
- Auktornamnet/-n inleds med ovannämnda "av:" och avslutas med ". " (punkt - mellanslag). Vid fler auktorer separeras namnen med "; (semikolon).
- Resterande uppgifter (ev. källskrift, sidhänvisningar, tryckare, tryckort, tryckår etc.) utgör i regel en ganska ostrukturerad sträng, omgiven av ". " (det punkt - mellanslag som avslutar auktor-delen) och den !-tag som inleder källuppgiften.
- ISBN-koden (inleds med ISBN och avslutas med ".") anges utan separerande bindesterck.
- Källuppgiften utgörs av en !-tag, som avslutar posten. (Källorna redovisas inte öppet, men anges i många fall - dock inte alltid! - som en osynlig html-tag, !xxx, i slutet av kodraden för resp. titel. De kan därmed läsas av genom att man utnyttjar webbläsarens "Visa källa"-funktion.

Sökning: Sökning sker enklast med hjälp av webbläsarens "sök-på-denna-sida"-funktion eller genom att den aktuella filen kopieras till lämplig textbehandlare, vars sökfunktioner sedan utnyttjas.

Per Boström                  Bo Ohlson

Till ämnesmenyn Till ämnesmenyn           Till startsidan. Pil till startsidan


Copyright© 1999-2014: Per Boström, Bo Ohlson. Ansvarig för denna sidas innehåll: Leg, apotekare Bo Ohlson, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.
Skapad den 26 maj 2000. Senast uppdaterad den 27 januari 2014.