Farmacihistoriska föreläsningar

Ingångssidan för "PerBos Farmacihistoriska sidor" Svenska startsidan för för "PerBos Farmacihistoriska sidor"

Centraleuropeisk medeltid

Vid bedömningen av den centraleuropeiska medeltiden (i stort sett årtusendet mellan det västromerska rikets sammanbrott omkring 450 CE och det östromerska/byzantinska rikets fall i och med turkarnas intagande av Konstantinopel 1453) finns alltid ett element av påverkan från det centrala Medelhavsområdet (ung. nuvarande Italien), dels i den kulturöverföring som följde med de romerska härarnas framträngande norr- och västerut, dels genom den romersk-katolska kyrkans utbredning.
Som kuriosum kan man notera, att den än i dag ganska tydliga matvanegränsen genom Centraleuropa avseende brödsäd, matfett och dryck (vete, olivolja resp. vin i söder; råg, smör/ister resp. öl i norr) väl sammanfaller med romarrikets nordgräns, som f.ö. i sin tur sammanfaller med vinets naturliga odlingsgräns mot norr.

En faktor av särskild betydelse för insamling, vidmakthållande och spridning (och därmed i viss mån uniformering) av det medicinska kunnandet var benediktinerorden, vars moderkloster Monte Cassino, mellan Rom och Neapel, grundades av Benedikt av Nursia, troligen omkr. 529. I dess regler fanns (och finns fortfarande) bl.a. inskrivet ett påbud om omsorg om och vård av de sjuka. Ordens kloster kom därför bl.a. att fungera som sjukhus (jfr nedan).
Av betydelse för det medicinska kunnandet i medeltidens Sverige är förhållandet att det aldrig inrättades något benediktinerkloster på svensk mark; orden kom inte längre än till det då danska Skåne (däremot etablerade sig mindre medicinorienterade ordnar som cistersienser - avknoppade från benediktinerna - och kartusianer, samt tiggarordnarna dominikaner, franciskaner och klarissor; isoleringen var alltså på intet vis total).

Några strödda företeelser och personer som påverkat och/eller ger oss upplysningar om den medeltida, europeiska famacihistorien:

Under perioden 1162-1206 fanns det i Arles (nuv. Sydfrankrike) lokala bestämmelser om åtskillnad mellan medicin och farmaci.
Denna åtskillnad permanentades för hela det "tysk-romerska" kejsardömet, med alla dess tillhörande lydriken av kejsar Friedrich II von Hohenstaufen ("Barbarossa") i de "Constitutiones", som utfärdades 1231/33/41, gällande hela väldet. De innehöll bl.a. föreskrifter om den åtskillnad mellan läkar- och apotekaryrkena, som i stort sett består än idag. Det europeiska apotekaryrket kan därför anses vara ca 750 år gammalt. Tysklands första apotek uppges ha inrättats i Wetzlar 1233, den möjligen första apotekarsammanslutningen i Brügge 1297.

En uppfattning om den europeiska farmacins utvecklingsnivå vid slutet av medeltiden ger en italiensk formelsamling för apotekare, Compendium Aromatariorum, utgiven omkr. 1450 av furstens av Tarento livläkare Saladin Ferro d´Ascoli. Den tar upp ca 300 droger av vegetabiliskt ursprung, ca 50 av animaliskt, samt ca 50 mineralier och kemikalier. Bland läkemedelskompositionerna finner man 60 electuaria (medicinska mos), ofta med upp till 70 ingredienser, ca 40 piller, ca 30 siraper, ca 45 aromatiska vatten och ca 25 salvor, cerater och plåster.
Vid denna tid hade konsten att destillera alkohol spritts via araberna på den iberiska halvön; redan den mallorcanske filosofen och teologen Ramón Lull (1235-1315) hade infört sprit för drogextraktion.
I kompendiet föreskrivs sprit för första gången, både för tinkturberedning och som självständigt läkemedel.
(Som ett kuriosum, men också som ett belägg för destillationskonstens utbredning, kan nämnas, att dominikanermunkarna i Rimini 1280 förbjöds inneha destillationsutrustning p.g.a. omåttlighet i umgänget med produkterna).

Det första offentliga apotek som någonsin stått under svensk överhöghet (1561) och som tillika uppges ha varit Europas äldsta apotek var Raeapteek (Rådhusapoteket) i Tallinn, i oavbruten drift tills det stängdes 2011 men grundat före 1422 (då hade det redan sin tredje ägare). Sannolikt är dock apoteket i franciskanerklostret i Dubrovnik äldre; klostret grundades 1317, medan apoteket i vissa källor uppges ha varit i drift sedan 1391.

Pil till föregående sida Till föregående sida.       Till nästa sida. Pil till nästa sida

Copyright© 2002-2013: Leg. apotekare Bo Ohlson.
Skapad den 13 januari 2002. Senast uppdaterad den 4 december 2013.