PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Svenska startsidan Ämnesmenyn "Frågor och svar" Question / Fråga "The Pound sign / Pundtecknet"

On the Pound sign
-
Om pund-tecknet

Q: F:
This question originally was submitted to the History of Pharmacy Discussion Group, where it was replied to by Dr. Walter Sneader and Bo Ohlson.

"Can anyone confirm that an apothecary symbol resembling a capital H but slanting slightly to the right and with an elongated cross bar represents an apothecary pound? I have come across this several times in a 1840 Hospital (U.K.) apothecary casebook in similar instances to the following:

Rx
Tinct Aurant drachms xi
Tinct Calumb drachms iii
Sesquicarb:Sodae drachms ii
Aquae H i

I have an idea that the pound was either 12 or 14 ounces"
("Noel")

Den här frågan riktades ursprungligen till History of Pharmacy Discussion Group, där den besvarades av dr Walter Sneader och Bo Ohlson.

"Kan någon bekräfta att en apotekarsymbol, som liknar ett lutande H med förlängt tvärstreck representerar viktmåttet apotekspund? Jag har stött på det åtskilliga gånger i en liggare från ett brittiskt sjukhus omkr. 1840 i sammanhang liknande detta:

Rx
Tinct Aurant drachms xi
Tinct Calumb drachms iii
Sesquicarb:Sodae drachms ii
Aquae H i

Jag har ett intryck av att pundet var antingen 12 eller 14 uns"
("Noel")

A: S:
This reply is valid for Sweden, but I would think that it have some bearing on Europe in general:
In Swedish prescriptions and materials lists, such as those describing the furnishing of the Army and the Navy, at least from the mid-17th century on, one will find a sign, that may be described as a U with an additional line curving from its lower right part upwards and back left to form a line crossing the middle of the U. The sign symbolized the common, commercial pound of 425.1 grammes as well as that apothecary pound of 356.3 grammes (replaced by the commercial pound in 1857 and finally supplanted by the kilogramme in 1875), that was derived from the Renaissance pound (libra, lb.) of Nuremberg, and was subdivided into 12 ounces of 29.6 grammes (this ambiguity has been a notable problem in recent research on Swedish materia medica commerce during the 18th century.) A statement on page 582 of "Tanketecken - Symbolers semiotik - västerländska ideogram" (Signs of thought - semiotics of symbols - Western World ideograms), by Carl G. Liungman (3rd ed., polaris, 1993; ISBN 9188326012) hints that this U-like pound sign have some connexion with a reversed ampersand ("&"; mirror it and tilt it clockwise about 45 degrees), another comment, in "Bonniers Lexikon" (Bonnier´s Encylopedia), Vol. 12, p. 1154 (Bonniers, Stockholm, 1966), - more plausibly - that it simply be the well-known "lb." adapted for clerks´ handwriting. Dr. Sneader in his reply mentions that a crossing line is a token of abbreviation.
Detta svar avser i princip svenska förhållanden, men jag skulle tro att det i viss mån kan tillämpas på Europa i stort:
På svenska recept och materialförteckningar, t.ex. de som beskriver utrustningen av armén och flottan, möter man åtminstone från mitten av 1600-talet och framåt ett tecken, som kan beskrivas som ett U med en linje som böjer från "U":ets nedre, högra del upp åt vänster tillbaka över "U":ets mitt (och därefter ibland tillbaka ovanför "U":et). Tecknet symboliserade såväl den dagliga handelns skålpund om 425,1 g som medicinalviktssystemets pund (libra, lb.) om 356,3 g (denna tvetydighet har vållat en del huvudbry bl.a. vid den senaste tidens forskning rörande handeln läkemedelsråvaror i Sverige under 1700-talet.) Medicinalviktspundet, som ersattes av skålpundet på svenska apotek 1857 för att slutgiltigt ersättas av kilogrammet 1875, härrörde från det senmedeltida Nürnberg-pundet och indelades i 12 uns à 29,6 g.
En utredning på sid. 582 i Carl G. Liungman: "Tanketecken - Symbolers semiotik - västerländska ideogram" (3. uppl., polaris, 1993; ISBN 9188326012) vill beskriva tecknet som en "bakvänd" ampersand ("&"; spegelvänd tecknet och vrid det medsols ca 45 grader), men texten i Bonniers Lexikon, vol. 12, sid. 1154 att det helt enkelt torde vara förkortningen "lb.", anpassad för handskrift. Dr Sneader anger i sitt svar till den ursprungliga frågan, att tvärstrecket just har betydelsen "förkortning".

From left to right:
  • Handwriting 1677, Verzeichnis was zu der Fält Apotheken so must... (Inventory of what must ... in the field apothecary...)
  • Handwriting 1705, Specification der Medicamenten so ... Hr. Feld Apotheker von des Wessmanl. Regim. Infanterie empfang... (Specification of the medicines received by the Field Apothecary of the Wessmanland Infantry Regiment). A "j"-like Roman "one" is ligated to the lb. sign.
  • Print 1898, Svensk Farmaceutisk Tidskrift, Stockholm.
  • Print 1960, Bonniers Lexikon (Dictionary), Stockholm.
Från vänster till höger:
  • Handskrift 1677, Verzeichnis was zu der Fält Apotheken so must... (Förteckning över vad som i Fältapoteken så måste...)
  • Handskrift 1705, Specification der Medicamenten so ... Hr. Feld Apotheker von des Wessmanl. Regim. Infanterie empfang... (Specifikation av medikamenter, mottagna av hr. Fältapotekaren vid Västmanlands infanteriregemente). En "j"-lik romersk "etta" har bundits direkt till pundtecknet.
  • Tryck 1898, Svensk Farmaceutisk Tidskrift, Stockholm.
  • Tryck 1960, Bonniers Lexikon, Stockholm.

Till ämnesmenyn Till ämnesmenyn           Till startsidan. Till startsidan

Copyright© 1999-2011: Per Boström, Bo Ohlson. Responsible for the contents of this page: Bo Ohlson, MPharmSci, licensed pharmacist, member of the Swedish Society for the History of Pharmacy.
Page created/Sidan skapad 2002-08-31. Latest update / Senaste uppdatering 2011-04-20.