PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Svenska startsidan ─mnesmenyn "Metoder" Salva

Så här gör man en salva:

Salvor är enligt Svenska farmakopén 1946 "vanligen till utvärtes bruk avsedda beredningar, som oftast äro halvfasta vid rumstemperatur och bliva flytande vid uppvärmning. Deras grundmassa (salvbas) utgöres av ullfett, vaselin, animaliskt eller vegetabiliskt fett m.m. eller en blandning av dylika ämnen.

Salvredskap Salvor beredas genom beståndsdelarnas noggranna sammanblandning, om så erfordras under smältning. I sådant fall skola de, när icke annorlunda är angivet, beredas på följande sätt.
De beståndsdelar, som hava högre smältpunkt, smältas först, varefter de övriga tillblandas. Härvid tillses, att icke starkare värme använders än som behöves för smältningen, och att temperaturen om möjligt icke överstiger 100 °C. Flyktiga ämnen tillsättas ej, förrän blandningens temperatur sjunkit till omkring 60 °C. Den flytande blandningen silas, om så erfordras, samt omröres till dess den svalnat.
Pulverformiga ämnen siktas och utrivas med en mindre del av den, om så behöves, lindrigt uppvärmda massan, varefter återstoden av denna småningom tillblandas.
"

På bilden ovan ser vi några av de redskap farmaceuten behöver för att göra en liten salva: dipenseringsvåg för vägning upp till 10 g, salvskål (här en modern skål i rostfritt stål) och pistill.

Till ämnesmenyn           Till startsidan.

Copyright© 1999-2001: Per Boström, Bo Ohlson. Ansvarig för denna sidas innehåll: Leg, apotekare Bo Ohlson, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.
Skapad 8 februari 2000. Senast uppdayterad den 25 september 2001.